SUPSATIONAL

STAND UP PADDLE SCHOOL

In contact komen met SUPSATIONAL

Algemene voorwaarden

Versie 2 - november 2022

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
- activiteit: alle activiteiten, programma's en evenementen die door SUPSATIONAL worden georganiseerd en/of uitgevoerd;
- deelnemer: een ieder die deelneemt aan een activiteit, programma of evenement van SUPSATIONAL;
- opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan SUPSATIONAL opdracht geeft voor een activiteit, programma of evenement.

Artikel 2. Toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
1. elke door SUPSATIONAL uitgebrachte offerte;
2. elke tussen opdrachtgever en SUPSATIONAL gesloten overeenkomst;
3. elke activiteit waaraan door een of meer deelnemers wordt deelgenomen.

Artikel 3. Offerte

1. Op basis van de wensen en doelstellingen van opdrachtgever of deelnemer kan SUPSATIONAL besluiten af te wijken van een op de website gepubliceerde dienst.
2. Een offerte bevat een prijsindicatie, een voorlopig programma en voorlopig tijdschema en wordt op verzoek naar opdrachtgever gestuurd.
3. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen SUPSATIONAL en opdrachtgever komt tot stand zodra SUPSATIONAL een door de opdrachtgever aangevraagde activiteit aan opdrachtgever bevestigt.
Registratie, bevestiging of reserveringen van activiteiten door SUPSATIONAL kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend. Registratie voor of bevestiging van een activiteit kan via e-mail of via de website. Ten alle tijden zijn op registratie, bevestiging en reservering de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 5. Inachtneming van risico's

1. Door het sluiten van een overeenkomst met SUPSATIONAL verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de moeilijkheidsgraad van de activiteit, met de zwaarte ervan en met de risico's.
2. Opdrachtgever is verplicht om alle informatie over medische of conditionele omstandigheden van deelnemers voor aanvang van de activiteit aan SUPSATIONAL door te geven.
3. Door het sluiten van een overeenkomst met SUPSATIONAL verklaart opdrachtgever dat iedere deelnemer in toereikende gezondheid en conditie verkeert om deel te kunnen nemen aan een activiteit van SUPSATIONAL zonder gevaar op te leveren voor anderen of andere deelnemers.
4. SUPSATIONAL is bevoegd om deelname aan een activiteit door een deelnemer te weigeren, als SUPSATIONAL redenen aanwezig acht die maken dat deelname een gevaar op kan leveren voor de deelnemer of voor anderen.

Artikel 6. Wijziging of annulering van de overeenkomst

1. SUPSATIONAL heeft het recht de overeenkomst voorafgaand aan een activiteit te wijzigen. SUPSATIONAL informeert opdrachtgever in zo'n geval zo spoedig mogelijk en informeert deze over de redenen van de wijziging.
2. SUPSATIONAL heeft het recht om de overeenkomst voorafgaand aan een activiteit te annuleren als SUPSATIONAL vindt dat de weersomstandigheden daarvoor aanleiding geven.
3. SUPSATIONAL houdt zich het recht voor om de prijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal mag het aangegeven maximumaantal personen per activiteit niet overschrijden. Wijzigingen in groepsgrootte of samenstelling van de groep dienen uiterlijk 1 week voor de activiteit schriftelijk te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop SUPSATIONAL het wijzigingsbericht ontvangt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid opdrachtgever voor schade

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die een gevolg zijn van schade en/of vernielingen die is/zijn veroorzaakt door opdrachtgever en/of door deelnemers aan een activiteit. Opdrachtgever zal deze kosten op eerste vordering aan SUPSATIONAL vergoeden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen SUPSATIONAL en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen op eerste vordering aan SUPSATIONAL worden vergoed.

Artikel 8. Begeleiding

1. Deelnemers aan een activiteit van SUPSATIONAL zijn verplicht de aanwijzingen van de instructeur(s) van SUPSATIONAL op te volgen. Aanwijzingen zijn van belang om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. SUPSATIONAL heeft een gecertificeerde instructeur en werkt, indien nodig, met andere, door de hoofdinstructeur geselecteerde assistent instructeurs.
3. Wanneer SUPSATIONAL tijdens de activiteit vaststelt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Betaling

1. Betalingen voor een activiteit dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de activiteit door SUPSATIONAL te zijn ontvangen. Indien de betaling niet of niet tijdig is ontvangen heeft SUPSATIONAL het recht de activiteit te annuleren.
2. SUPSATIONAL heeft het recht opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Opdrachtgever is verplicht dit voorschot binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn aan SUPSATIONAL te betalen. Indien een voorschot niet of niet tijdig is ontvangen heeft SUPSATIONAL het recht de activiteit te annuleren.
3. Indien een activiteit wordt geannuleerd door opdrachtgever heeft deze geen recht op het terugvorderen van het in rekening gebrachte voorschot. Dit voorschot dient in dat kader te warden gezien als een vergoeding aan SUPSATIONAL van de voor de activiteit gemaakte voorbereidingskosten.

Artikel 10. Annuleringen

1. Annulering van een activiteit door opdrachtgever dient schriftelijk en/of per e-mail te geschieden.
2. Als een activiteit door opdrachtgever wordt geannuleerd binnen een termijn van 24 uur voorafgaand aan een activiteit is opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de activiteit verschuldigd.
3. Indien opdrachtgever een activiteit annuleert waarvoor geen voorschot in rekening is gebracht, heeft SUPSATIONAL het recht de kosten in rekening te brengen die zijn gemaakt ter voorbereiding van de activiteit. Opdrachtgever is gehouden deze kosten op eerste vordering aan SUPSATIONAL te betalen.
4. SUPSATIONAL behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren. SUPSATIONAL is ten opzichte van de opdrachtgever in zo'n geval uitsluitend verplicht om al betaalde facturen terug te betalen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid SUPSATIONAL

1. Deelname aan een activiteit geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Alleen als in rechte vast komt te staan dat SUPSATIONAL opzet of grove schuld kan worden verweten kan SUPSATIONAL aansprakelijk worden gesteld.
2. SUPSATIONAL is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, een toereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie;
c. het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften door deelnemer of opdrachtgever;
d. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
e. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van SUPSATIONAL en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan SUPSATIONAL kunnen worden toegerekend.
3. Opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. SUPSATIONAL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding vanuit verzekering bestaat, of had kunnen bestaan als opdrachtgever en/of deelnemer een toereikende ongevallen-, reis- en/of annuleringsverzekering.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook met betrekking tot door SUPSATIONAL ingeschakelde instructeurs en/of derden.
5. Indien zich bij de uitvoering van een activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SUPSATIONAL leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door SUPSATIONAL gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer

1. Op iedere offerte en/of overeenkomst tussen SUPSATIONAL en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen die een gevolgd zijn van de uitvoering van een overeenkomst tussen opdrachtgever en SUPSATIONAL worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Artikel 13. Auteursrecht, industrieel eigendom

1. SUPSATIONAL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door SUPSATIONAL bedachte of tot stand gebrachte programma's, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen aan SUPSATIONAL toebehoren.

Artikel 14. Slotbepalingen

1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de sportkleding die ze dragen tijdens de door SUPSATIONAL georganiseerde activiteit.
2. Deelnemers worden tijdens de activiteit geacht de normen van goed fatsoen en wederzijds respect te hanteren. Op geen enkele wijze accepteert SUPSATIONAL grensoverschrijdend gedrag waaronder, maar niet beperkt tot:
a. fysieke of verbale agressie;
b. pesten;
c. intimidatie.
3. SUPSATIONAL heeft het recht door haar gemaakte foto's en/of video's van een activiteit te gebruiken voor promotionele doeleinden en voor publicatie op social media.

supsational@gmail.com
06 39 107 228
Supsational is als handelsnaam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 74687859 
Vestigingsnr. 000042626250
Copyright © 2023 Supsational
menucross-circlearrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram