STAND UP PADDLE SCHOOL

SUPSATIONAL

Alphen aan den Rijn

logo

Algemene voorwaarden

Versie 2 - juli 2022

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met
- Activiteiten : alle programma's, evenementen en activiteiten die door SUPSATIONAL worden georganiseerd.
- Opdrachtgever: Alle organisaties, consumenten en andere deelnemers die deelnemen aan een activiteit van SUPSATIONAL
- Wederpartij: Zowel Opdrachtgever als deelnemer.

Artikel 2. Toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk offerte en overeenkomst tussen SUPSATIONAL en een wederpartij waarvan SUPSATIONAL heeft verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3. Offerte

1. Op basis van de wensen en doelstellingen van de Opdrachtgever of Deelnemer kan SUPSATIONAL besluiten af te wijken van een op deze website gepubliceerde dienst. Een offerte met een prijsindicatie, programma en tijdschema wordt naar de Opdrachtgever gestuurd.
2. Prijzen in de offerte zijn exclusief BTW

Artikel 4. Overeenkomst

Registratie, bevestiging of reserveringen van activiteiten door SUPSATIONAL kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend. Registratie voor of bevestiging van een activiteit kan via e-mail of via de website. Ten alle tijden zijn op registratie, bevestiging en reservering de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 5. Inachtneming van risico's

Een Opdrachtgever die de bevestiging van een overeenkomst heeft getekend (via de website, e-mail of telefonisch) verklaart bewust te zijn van de moeilijkheidsgraad van de activiteit, zwaarte en risico's. Informatie betreft medische of conditionele omstandigheden zijn aan SUPSATIONAL doorgegeven. Ieder geregistreerde deelnemer moet op het gebied van gezondheid en conditie kunnen deelnemen aan een activiteit van SUPSATIONAL zonder daarbij gevaar op te leveren aan anderen of zichzelf.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. SUPSATIONAL mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
2. SUPSATIONAL houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal mag het maximum aantal personen per activiteit niet overschrijden.
3. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor de activiteit, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop SUPSATIONAL het annuleringsbericht ontvangt. 

Artikel 7. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 8. Schade

1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen SUPSATIONAL en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 9. Begeleiding

1. De deelnemers die een activiteit met SUPSATIONAL zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. SUPSATIONAL heeft een gecertificeerde instructeur en werkt - indien nodig - met overige door de hoofd-instructeur geselecteerde assistent-instructeurs.
3. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 10. Betaling

1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden 24 uur voor aanvang van het event.
2. SUPSATIONAL is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.
3. Na het verstrijken van 24 uur is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim gerechtigd het event te cancelen.
4. SUPSATIONAL is gerechtigd van deze annulerings-/betalingsvoorwaarden af te wijken.
5. Betaling via overboeking.

Artikel 11. Annuleringen

1. Annulering dient telefonisch, schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Datum binnenkomst wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
2. Bij annulering zal SUPSATIONAL de alleen de kosten in rekening brengen die zijn gemaakt ter voorbereiding van de activiteit(en) en die met de Opdrachtgever is overeengekomen.
3.SUPSATIONAL behoudt zich het recht  activiteiten te annuleren zonder dat SUPSATIONAL zich op enigerlei wijze
verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid SUPSATIONAL

1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van SUPSATIONAL, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.
2. SUPSATIONAL is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de SUPSATIONAL en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan SUPSATIONAL kunnen worden toegerekend.
3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. SUPSATIONAL aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van andere vertegenwoordigers van SUPSATIONAL, tenzij de wet dit uitsluit.
5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SUPSATIONAL leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door SUPSATIONAL gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens SUPSATIONAL aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen SUPSATIONAL en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Auteursrecht, industrieel eigendom

1. SUPSATIONAL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door SUPSATIONAL bedachte of tot stand gebrachte
programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen SUPSATIONAL toebehoren

Artikel 16. Aanvullende bepalingen

1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de sportkleding die ze dragen tijdens de door SUPSATIONAL georganiseerde activiteit.
2. Deelnemers worden tijdens de activiteiten geacht de waarden van goed fatsoen en respect te hanteren. Op geen enkele wijze accepteert SUPSATIONAL grensoverschrijdend gedrag waaronder, maar niet beperkt tot:
a. fysieke of verbale agressie
b. pesten
c. intimidatie
3. Door SUPSATIONAL gemaakte foto's en/of video's mogen worden gebruikte voor promotionele doeleinden en worden eventueel geplaatst op Social Media.
Copyright © 2022 Supsational
Deze website is gemaakt door MADEBYJONG
Logo madebyjong
cross-circlearrow-down-circle